DEMİR ÇALIŞTAYI'NA KATILIM SAĞLADIK

Ekleme Tarihi 21.12.2022

MTA ve MAPEG başkanlığında oluşturulan “Demir Çalışma Grubu”na katıldık.
Bilindiği gibi Demir cevheri yer kabuğunda en çok bulunan ve tüm metaller içinde en çok kullanılan olup, tarih boyunca büyük öneme sahip olmuştur. Bir ülkenin demir-çelik üretimi ve tüketimi o ülkenin ekonomik gücüyle ve gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Demir-çelik sanayinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki yakın ilişkinin sebebi, demir-çelik ürünlerinin tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır.
Hammadde fiyatlarının dünya çapındaki artışı, yıllık cevher ihtiyacının önemli bir bölümünün ithalat yolu ile karşılanması nedeniyle ülkemizdeki demir madenciliğinin (arama-işletme) önemi artmıştır. Bugüne değin; ülkemizdeki bilinen rezervlerin bir kısmı sorunlu diye bir kenara itilmiş, işletilmelerine yönelik ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu yataklarla ilgili başlıca iki sorun cevherin içeriği ve üzerindeki örtü kalınlığıdır. Cevherin içeriği uygun değilse; cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleriyle cevherler zenginleştirilip kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra demir aramacılığında güncel jeolojik-jeofizik verilerle desteklenen yeni yaklaşımlar kamu, özel sektör, STK’lar ve akademik camianın katılımıyla farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir.